அரப்பு பொடி arappu

 

arappu ilai

அரப்பு பொடி: ஊஞ்ச இலை / உசில மர இலை பொடி – Arappu, oonjal, usilam podi, कृष्ण सिरिस Krishna Siris
அரப்பு இலை (Arappu ilai) for shining hair