அருவி யோகா

Health Care in Yoga. Yoga nature cure health care Manufacturer From Tamil Nadu, India

ENEMA CAN எனிமா குவளை


Image

800 ml enema can, 1.5 meter transparent PVC tube, pinch clamp and enema nozzle

Image

800 MLTransparant Can

Image

800 ml enema can, 1.5 meter transparent Silicone tube, pinch clamp, enema nozzle and Rubber enema catheterImage

Pinch Clamp Green

Image

Pinch Clamp White

Image

EnemaNozzleImage

800 ml enema can, 1.5 meter PVC tube, pinch clamp, enema nozzle and Rubber enema catheter

Image

Vaginal Douche Nozzle

Image

800 ml enema can, 1.5 meter PVC tube, pinch clamp, enema nozzle and Rubber PVC catheter


Image

Enema Rubber Catheter

Image

Enema Nozzle attached with rubber catheter

Image

Enema Nozzle attached with PVC catheter


Image

Enema PVC Catheter

Image

Colour Can

Image

1.5 meter Silicone tube


Image

1.5 meter Transparent PVC tube

Image

Image

Enema Nozzle attached with PVC catheterHow To Use!

Image

Aruviyoga enema equipments instructions and specifications

ImageEnema kit consists of many parts. Enema can in which a long enema tube approximately 1.5 meter is to be attached. Our Enema can and enema tube are medical or food grade materials.
ImageAfter fixing enema tube, attach pinch clamp by inserting the enema tube into pinch clamp. Finally attach enema nozzle at the end of enema tube.
ImageEnema catheters: Rubber and PVCThere is one more part that is enema catheter. There are two types of enema catheters one is made up of Rubber which can be reused for few times. Its color is red. The open end should be fixed with enema nozzle by inserting the nozzle into the catheter.
ImageThere is one more type of catheter known as PVC catheter. It is mostly for one time use. The life of enema rubber catheter is longer than pvc one. Theses enema catheters are also called as colon tip.
ImagePicture of Complete enema kit full set

A complete guide for taking healthy and safe enema Introduction

What is Enema ?

    Enema is cleansing large intestine with liquid.

Materials required:

    1.Enema kit having an enema can, attached enema tube, a pinch clamp or stopper, an enema nozzle and enema catheter. This is complete enema set.

    2.Enema syringe; it is preferred for small quantity & liquid mostly used for oil enema.

    3.Enema bulb.

    4.Enema liquid.

Plain cold water is most preferred. Other liquids are:

 • Medicated ayurvedic oil recommended in ayurveda.
 • Water with neem leaf essence. (few fresh neem leaves boiled and small quantity of it used)
 • Coffee decoction for coffee enema
 • Juices for fruit enema
 • Butter milk for butter milk enema
 • Warm castor oil for castor oil enema
 • Enema liquid can be luke warm if needed
 • Enema bed or convenient place with toilet facilities for taking enema.
 • Kasaya for khasaya enema called as khayasa basti in ayurvedic enema.

An ayurvedic physician should monitor along with therapist for kashaya enema.

Position of the BODY:

    Preferably a lying down position over enema table. Leg side is slightly raised and head side is lesser in height. This helps easy flow of enema liquid into colon. If you do not have enema table you can keep your cot with leg side raised. In this position you hip portion is raised and head is below, it helps easy flow of enema liquid into large intestine.

Preparation for enema:

    It is advised to take light food previous day night if you take enema in the morning.

How can you take enema?

    Prepare enema liquid, fill it in enema can then place enema can at the level of your head. So that the liquid flows easily.

Position of Body for enema

Lying down enema:

    1.Lying down by left hand side with right knee bent and kept slightly front side.

    1.Supine position with both the knees bent and foot kept on floor.

 • Apply lubricant on enema nozzle or enema catheter and anus. Oil used for enema purpose can be organic and naturally processed such as cold pressed without any mixing of chemicals: coconut, sesame, caster oils are common.
 • Allow the air to pass from enema tube. You can slightly open the pinch clamp then close it for the removal of air from enema tube. Insert the enema catheter very smoothly without hurting your anal muscles or intestine. Then open and allow the the enema liquid to pass inside the colon.

Happy experience of your enema

    It is really a great experience to feel the enema liquid moving inside your body. Allow the liquid to pass slowly. Because large intestine takes time to enlarge. Otherwise instead of a joyful enema you may get painful enema experience. If you feel slight pain then stop the flow for a while then open pinch clamp and allow water gradually. You can stop the enema liquid /water completely if you feel it is enough.

The amount of enema liquid

    The amount of enema liquid may vary to different persons and also age for example if you are giving enema to a child a small quantity is enough for grownup people say about 300 ml to 500 ml would be normal.

Remove enema catheter smoothly and relax

    Remove enema catheter after stopping water. Remove smoothly. Then relax in supine position for few minutes. This helps the enema liquids to pass all over colon and cleans your colon very efficiently. About 3 to 5 minutes for holding enema liquid inside colon would be sufficient, however if any discomfort at any point, do not continue holding. You can evacuate immediately. Enema should not be done painfully but gracefully.

Spiritual effects of enema

    Your body is a temple. Enema helps to cleans your body. If makes your body and mind light, transparent and tension free. The effect of enema on mind is more than over the body. You will feel peaceful after enema. You can evacuate the enema liquid by natural way after the holding.

How many rounds of enema do you need?

    One round of enema is usually enough. If you are still feeling not satisfied, you may take another round of enema. You can see that you are able to intake more liquid during your second round of enema and holding becomes more easier. Because, part of your colon is already empty.

Keep transparent type of enema kit

    These small enema equipments are very essential to everyone. It may be an enema kit full set, enema syringe or enema bulb. I recommend a transparent type of enema kit. Because you can see if it is clear. Sometimes you do not know any small insects or dust inside if it is non-transparent type of enema kit. I also feel a transparent enema tube is good for the same reason.

Enema body position

    People those are not comfortable can do enema in standing slightly with a forward bend or sitting. Remember, lying down enema body position is much superior to sitting and standing type of enema body position.

    You can try quick and travel enema with the help of enema syringe. Enema syringe is mostly used for oil enema.

Neem enema:

    Few fresh neem leaves are boiled in water and it is also used as neem water enema. It is to be taken under proper knowing the effects of neem.

Coffee enema:

    Other type of enema are known as coffee enema. A small quantity of coffee decoction( Organic coffee) is mixed with enema water for enema.

Butter milk enema:

    Fresh butter milk is used for butter milk enema. It is known to control loose motion. In fruit enema fresh juice that is organic fruit juice are used.

Oil enema:

    Oil enema is popular in ayurvedic treatments. It is called matra enema and sneaha enema. Medicated ayurvedic oil is used for the oil enema. It is advised to hold the oil for at least one hour as the body needs to absorb the medicated oil to cure the disease.

Kashaya enema:

    Kashaya enema in ayurveda is performed in morning time. It is one of the very important panchakarma treatment. The kashaya will be injected into colon. You can evacuate after few minutes ( 3 to 5 minutes). It is very powerful enema to make your body and mind so supple.

Food after enema:

    You need to take light food after the kashaya enema. I feel you can take light food after all types of enema. A heavy food after enema will stop the great feel of lightness of your body. Avoid spicy, fried and more salted food after enema.

Keep your enema kit always safe.

    Check your enema kit every time before taking enema. This ensures that you are using a good enema kit .If your enema tube or enema catheter looks hard or any damage, you can change them.

Temperature of enema water or liquid:

    A plain drinking cold water or a luke warm water (should be less heat) can be used. Do not use enema water or liquid with more temperature as inner parts of your large intestine are very delicate.

Frequency of enema:

    Frequent enema may dry your mucus content from your colon. It is to be taken as per the requirement. Do not make enema as a habit. Enema helps at difficult times in everyone’s life, especially in unhealthy and old age those find hard to evacuate their bowls in natural method. Enema can be of great relief. They may continue to live for more time with comfort.

Effects after taking enema:-

    You could feel immediate relief of back pain, your breath becomes very deep and blocks in airway get removed. Enema helps to relieve headache, fever, constipation. Your blood stream gets more purified. The body becomes free from working hard with waste material. It is always recommended that you take proper guidelines with an experienced physician for taking proper enema.

    Enema is helpful to those practice meditation, yoga and any other spiritual methods. It also acts as great support in many treatment for diseased persons. As for as a healthy person is concerned, it can be used whenever needed.

Enema education:

    Enema method should be known to everyone. A healthy and good education is to be given to our children and those intrested about enema. So that they can be aware about it and use when they need enema. Knowledge about enema kit, enema cane size, enema tube quality, length, nozzles, importance of stopper and proper preparation or choosing enema liquid should be thought to our children.

    Nature cure system had played a greater role in spreading enema technique to common man. But It was available mostly in hospitals, sooner it will become in every home In every home, everyone will have enema kit and has knowledge about enema.

    Aruvi yoga is the quality Enema kit healthcare manufacturer. Provide at normal prices in India. You can buy any part of enema equipment at genuine price.


What are the types of enema liquids used?

    Plain drinking water is ideal for enema. It should be clean. There are other types of liquids used for enema are like butter milk. It may get stick inside your enema kit and enema can. You need to put more effort to clean.Few leaves of neem can be boiled and that liquid can be added in to enema water. Luke warm water mixed with honey, salt other kasayams are used in ayurvedic enema. Coffee enema needs organic coffee to be added small quantity into enema water. Small quantity of coffee is sufficient for coffee enema. These may have different effect over your colon and over all body. Aruviyoga enema can and enema accessories are cost effective as aruviyoga manufactures them and sell to their customers directly. Silicone enema kit can be more suitable for coffee enemas.Types of enema: Ayurvedic enema or Vasti :

Introduction

    Enema is found in ayurvedic treatments as Vasti. It is one of the important treatment method in pancha karma. It is also called as ayurvedic enema.

Preparing enema liquid:

    Traditionally a metal nozzle is used. There are many types of ayurvedic enema. Various kasayams ( herbal leaf preparations in ayurveda) , salt, honey and oil are used under superiosion of a qualified ayurvedic physician.Enema can also be used if needed at the time of giving enema. As enema kit makes the process of taking enema more convenient.

A word on meal:

    Patient advised to have light meal during previous night. Kasaya vasti or kasaya enema is given in the morning empty stomach.

Process of giving enema:

    After applying medicated oil over the stomac and lower back region a warm local stem is given. Body is slightly warmed to accept the procedure comfortably. The medicated enema preparation should be in body temperature. An experienced therapist under guidance of a aayurvedic physician will give the enema. Patient turns body towards left enema nozzle or catheter is inseterd in to anus. Before that anal musles are applied oil and enema catheter or enema nozzle whichever is used for giving enema is also lubricated with ayurvedic oil.

    Patient is asked to relax. After the medicated enema liquid taken inside colon the enema nozzle is removed and enema kit is taken for cleaning purpose. Patient lies in supine for few miniutes say up to 10 minutes only if comfortable. By this time the body will absorb directly the medicine from the medicated enema. It needs lots of care as sometimes patient may get giddiness after evacuationg. The enema liquid must be expelled within allowed time.

After enema:

    After enema rest and soft food is given. A great care during the entire procedure can be experienced if ayurvedic kasaya enema is traditionally given with care.

Small enema matra vasti:

    There is another ayurvedic enema called matra vasti. A small quantity of medicated oil is injected with the help of enema syringe into colon. You can hold it for many hours as long as comfortable. Then it is evacuated in natural method.It is easy process.

Two enemas to get more effect:

    These two enemas are given on alternative days as combination to have rich results in ayurvedic treatment process. It must be taken under the supervision of a ayurvedic physician.

Effect of ayurvedic enema on whole body functions:

    Enema helps to revitalize and rejuvenate colon functions. The medicine works to cure disorders and balance the whole body functions. Not only digestive system but entire function of body is regulated. Toxins get removed. It is not a common enema like others but excellent treatment, requires lots of time and preparations.எனிமா குவளை:

    எனிமா சிகிச்சை ( பெருங்குடல் கழுவுதல்) . ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு பயன் உள்ளதாக அமைந்துள்ளது.தேவையான பொருட்கள் : எனிமா கருவி, பயிற்சி செய்திட எற்ற இடம்.தயார் செய்தல் :சுத்தமான குடிநீரை எனிமா குவளையில் நிரப்பி அதனை சுமாராக உங்களின் தலைப் பகுதியின் உயரத்திற்க்கு வைக்கவும். குனிந்த நிலையில் அல்லது தரையில் ஒரு பக்கமாக படுத்து அல்லது உட்கார்ந்த நிலையில் உங்களின் உடல் நிலை மற்றும் தேவைக்கேற்றார் போல இந்த பயிற்சியைச் செய்யலாம்.


பயிற்சி :

    எனிமா கத்தீட்டரை அல்லது நாசிலை தேங்காய் எண்ணெய் ( Lubricant ) தடவி ஆசன வாயில் கவனமாக உள்ளே நுழைக்க வேண்டும். அடைப்பானைத் ( Pinch Clamp ) திறந்து தண்ணீரை தேவைக்கேற்றவாறு குடலின் உள் பகுதிக்கு செல்ல அனுமதியுங்கள். தண்ணீரை அடைப்பான் மூலம் ( Pinch Clamp ) நிறுத்தி எனிமா கத்தீட்டர் அல்லது நாசிலை வெளியே எடுங்கள். தண்ணீரை வெளியெற்றும் போது குடலினுள் தேங்கி இருந்த மலமும் சேர்ந்து வெளியேறி விடும். உங்களின் உடலும், மனதும் புத்துணர்வையும், இலகுவான நிலையை உணர்வதையும் அறியுங்கள். பயன்கள்:

 • எனிமா சில உடல் நோய்க்கான முதலுதவியாகவும் பயன்படுகிறது.
 • மலச்சிக்கல் நீங்கி மூச்சு சீராகின்றது.
 • இரத்தம் சுத்தப் படுத்தப்படுகிறது.
 • உடல் பாரம் நீங்க பெறுகிறது.
 • மன அழுத்தம், கனவுத் தொல்லை நீங்கி நல்ல உறக்கம் உண்டாகிறது.
 • ஆரம்ப கால இடுப்பு வலி, தலை வலி மற்றும் காய்ச்சலும் நீங்கிட உதவுகிறது.

கவனம்:

 • சுத்தமான குளிர்ந்த குடிநீர், நல்ல நிலையில் உள்ள எனிமா குவளை அவசியமானது.
 • அதிகமான நீரை ஒரே நேரத்தில் உள்ளே செலுத்தாமல் குறைவான நீரைச் செலுத்தி, வெளியேற்றிய பின்னர் தேவைப்பட்டால் மீண்டும் செய்யலாம். அதிக அழுத்தம் குடலினுள் கொடுக்க வேண்டாம்.
 • மருத்துவர் உதவியுடன் தேவைப்படும் போது பயிற்சி செய்யவும்.
Image
Image

Enema can manufacturer:

    www.aruviyoga.com

    Enema kit has a complete set. Enemacan, enema tubing either PVC or silicone 1.5 meter length. (You can also buy more length if needed) Pinch clamp or stopper, enema nozzle and enema catheter or colon tip

    Ayurvedic Enema is called as Vasti. Enema is a treatment in naturopathy hospitals.

Enema technique easy steps:

 • Have light food in night if you plan to take enema next day morning. It is good if you have enema in morning before food after natural evacuation of bowels.
 • Clean enema kit with luke warm water. Attach enema tube pinch clamp and enema nozzle in order. Attach enema catheter with enema nozzle. Hang the enema can at the height of your head or one foot above
 • Water for enema is clean drinking and it can be body temperature. If you need any special preparations of enema water take guidance of your physician. Keep the pinch clamp locked. Fill the water inside enema can. Open pinch clamp and allow enema water to pass for removing air bubbles
 • Close pinch clamp.
 • Apply coconut oil in to enema catheter which is attached to enema nozzle. You can take position of lying down supine with knees folded. Insert catheter inside anus carefully. Open pinch clamp allow enema water to go inside colon for colon cleansing. This helps to clean anal and colon parts. You can lock pinch clamp if enough water passed in. Then remove enema catheter.
 • If you can stay for a while about a minute or two you can wait then pass enema water from colon by natural method of evacuation. Relax yourself for sometime after enema and take light easily digestible food. Advised to have guidance of naturopathy doctor.

    Food grade materials are used in aruviyoga enema kit raw materials. We check carefully enema can, enema accessories and enema products. Enema can is sold at affordable price as manufacturer.

    Enema product prices are given in web www.aruviyoga.com

   

Materials used in enema kit and enema equipment:

 • Enema accessories
 • Enema can (PP Random)
 • Enema tubing (PVC or Silicone)
 • Enema nozzle PP (Plastic)
 • Enema catheter (Rubber or PVC)

    Enema Kit Plastic 800 ml has800 ml canPVC 1.5 meter transparant or Silicone tube pinch clamp enema nozzle vaginal douche nozzlePVC enema catheter or rubber enema catheterYou can select as per your requirements .


Aruviyoga enema kit :

 • It is a very compact kit with 800 ML can.
 • Enema Can is manufactured with PP Random Virgin raw material, You can watch water level in this can.
 • Tubing, you can choose
 • PVC Transparent, The size of the tube 5.5 MM ID x 7.5 or 8 MM OD
 • Silicone Rubber Transparent, The size of the tube 5.5 MM ID x 8 MM OD
 • All above mentioned are Non toxic tubes, safe to use

Pinch Clamp:

    color in pinch clamp:- white

    Enema Nozzle:

    Enema nozzle has smooth endings and sides for safe use.

Specification of nozzle:

 • 5.5 MM ID to 6 MM ID tube can fit.
 • Nozzle has slope of 6 MM OD to 7 MM OD.
 • What type of hose or tubing can or should be used when needed?
 • 5.5 MM ID to 6 MM ID tube can fit.
 • When the tube from your enema kit is damaged or broken, which type of tube to use for these good nozzles?
 • A similar tube like ours, we also sell tube separately
 • Enema Nozzle: It is anal Nozzle. Material: PP- White

Enema Catheters:

    You can choose either Rubber enema catheters or PVC enema catheters. These catheters can be attached with enema nozzle for safe and deep enema.

PVC Enema Catheter:

 • size: 4.70 MM – FG 14: Total Length: 400 mm, Effective Length: 370 mm, Lined.
 • Closed End with two lateral eyes for efficient drainage.
 • Non toxic, Can be attached with enema nozzle for safe and deep enema (Insert Nozzle end to the open part of the Colon Tip).

Rubber Enema Catheter:

 • Material: RUBBER
 • Total Length: 39 CM , Closed End with one lateral eye for drainage.
 • Can be attached with enema nozzle for safe and deep enema (Insert Nozzle end to the open part of the rectal tube). These tubes have Extra length which makes your enema safe.

EnemaNote:

    You can adopt life style of eating more fruits and vegetables. This helps you to reduce taking enema. Basti is is yogic cleansing of colon – yogic enema. It is practiced to clean large intestine with the help of nauli kriya. (Explained in yoga book titled Kriya Cleansing in Yoga authored by Selvarasu K V). Yogic basti cannot be performed by everyone as it needs more effort. Enema can be done easily at home with the help of enema kit. Enema is a treatment in Ayurveda also known as basti.Materials Used: clean and sterile Water, Enema Kit, a room to practice and toilet facilities.

Technique:

    Standing – It can be practiced in standing (slightly bending forward position is more suitable). Sitting: You can sit above toilet seat. People having less control with their anal muscles can prefer this method.

Lying down:

    Either lie down in supine or sidewise. This helps easy flow of water inside colon). Lying down position may require other person’s help.

    You can use clean water. Fill water in enema kit. Place enema can slightly in higher position than your head. This will help comfortable flow of water. You can lubricate enema nozzle or enema catheter with coconut oil. Now allow water to flow, this removes air bubbles from tube. Then lock the tube with the help of pinch clamp. Then, Insert enemanozzle carefully into anus. Open pinch clamp. With the help of enema nozzle inserted into anus you can feel water moving inside your colon.

    How much water to use for enema: You can experience some pressure when water flows inside. Generally 300 ml water is enough in most cases. Do not take large amount of water at single round; it can affect the functions of our colon and you will feel pain. Instead you can take two or three rounds of enema with comfortable amount of water. After taking water inside, wait for one or two minutes if you can, this helps to clean your bowl more efficiently. Then evacuate.

    Varieties of enema: Enema can be taken with plain water, Butter milk, Neem leaf water etc. Different types of enema are practiced for the purpose to cure diseases.

Benefits:

    Basti/ enema is a very good antidote, curative and preventive for colitis, distended abdomen, headaches of various types, less appetite than usual and general feeling of dullness. Enema is helpful in tackling cold, asthma and chronic obstructions in the airway of respiration.

Enema – few more instructions and information:

Clean Water:

    Clean drinking water should be used. Avoid tape water direct without filtering if it is not clean or have chlorine. Because, chlorine can affect healthy bacteria living in Large intestine.

    Intake of water may change for different persons. Normally about 500 Ml or less than that is fine. For children a small quantity about 50 ML or 100 ML might be enough. After taking first round of enema , if you need one more round the intake of water will be more than first time.

Volume:

    Do not take more volume of water and keep water for long time , it may make your colon sluggish and depend on enema. You should follow natures call. It is good to take enema after natural bowel movements. But at times, if any one suffer from constipation and not getting natural bowel movements, can use enema to help.

Feel Light:

    All cleansing methods, may it be in yoga, ayurveda or naturopathy help to expand natural awareness about oneself. It is direct path towards feeling of light, healthy, self knowing and supports natural way to enlightenment.

Note: Practice with the guidance of physician