அருவி யோகா

Health Care in Yoga. Yoga nature cure health care Manufacturer From Tamil Nadu, India

FeedBack

Syoga From Malaysia

  Item collected. Great work, and I’m very very pleased with your customer service. you can expect continuous support from me as well as recommendations to other Malaysian customers. Thank you once again

Marina Borodina, New Zealand

  I have been buying from Aruviyoga Neti Pots for the last five years. The quality of the pots is great, usually I am buying the plastic version of it. I have been using one of the pots myself, even I can chuck it into my dish washing machine once in a while.

  The Aruviyoga is a very responsible company, it will take a couple of hours to get a response regarding an order, and the postage will be provided on the next day to your destination.

  And the most important, the price of the products is very reasonable. By dealing with Aruviyoga, you can get the excellent quality, delivery and price. What else you can wish for?.Products Catalogue


Image

Enema Can

Image

Eye Wash Cup

Image

Neti Pot


Image

sutra neti

Image

Vastra Dhauti

Image

Yoga Mat

Image

Pinch ClampAbout Us

Image    Manufacturer of health care equipments such as Enema kit, neti pot, eye wash cup, Organic coffee for coffee enema, and herbal powders. Our are major products are Enema cane, Enema kit full set, Netipot and Eye wash cup (eye bath cup).Pinch clamps, enema nozzle and vaginal douche nozzle are the parts of enema kit. Enema kit, netipot and eye wash cups are supplied to all over India and exported to New Zealand, Malasia, United states and Europe.

     Our health care equipments are manufactured with food grade, virgin raw materials. We supply to major yoga and naturopathy healthcare hospitals. As a manufacturer we provide at less price for neti pot, eye wash cup and enema can. We also make herbal powders, mostly collected from our organic garden. Other available products at wholesale price are Yoga cotton mat, Enema accessories such as enema catheters, enema tubes, enema nozzle and pinch clamp. Organic herbal powders, Menstural cups are also available.

    

அன்புடையீர் வணக்கம்

     இயற்கை மருத்துவம் மற்றும் யோகா பயிற்சி உபகரணங்களான எனிமா குவளை, கண் குவளை மூக்கு குவளை மற்றும் மூலிகை பொடிகள் ஆகியவற்றை தரமான முறையில் அருவி யோகா நிருவனத்தில் தயாரிக்கின்றோம். தங்களின் தேவைகளுக்கு மொத்த விலையில் வாங்கி பயன் பெறுங்கள்.

     - நன்றி.